Canran ailgylchu

58%

Cyfanswm gwastraff y pen

468kg

Gwastraff gweddilliol y pen

196kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Caerdydd yn darparu casgliad ailgylchu cymysg i ychydig mwy na 170,000 o gartrefi yn y ddinas.

Mae ailgylchu deunydd pacio, fel plastigion a thuniau, ynghyd â phapur a cardfwrdd, yn cael ei gasglu’n ‘gymysg’ mewn sach werdd, a chaiff ei gasglu unwaith yr wythnos. Caiff gwydr ei gyflwyno ar wahân mewn biniau glas ar gyfer ei ailgylchu. 

Cesglir gwastraff bwyd mewn cadis brown 7 litr yn wythnosol.

Cesglir gwastraff gweddilliol pob pythefnos, naill ai mewn sachau streipiog coch a gwyn, neu mewn biniau olwyn du hyd at 140 litr. Gellir cyflwyno hyd at dri o’r bagiau hyn bob pythefnos, ac ni chaiff preswylwyr archebu bagiau ychwanegol. 

Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd bob pythefnos, heblaw yn ystod Tachwedd, Rhagfyr a Chwefror. Gellir casglu bagiau gwyrdd a bagiau leinio cadi am ddim gan stocwyr lleol, neu gellir eu harchebu ar-lein neu dros y ffôn. Dim ond dros y ffôn y gellir archebu sachau gwyn i'r ardd, ac maent yn costio £3 yr un.

Mae 110,000 o gartrefi eraill yn defnyddio system biniau, gyda'r un bagiau a chynwysyddion ar gyfer ailgylchu a gwastraff bwyd, ond defnyddir biniau olwynion du 140 litr cul yn casglu gwastraff gweddilliol bob pythefnos. 

Gall preswylwyr fflatiau osod y bagiau ailgylchu gwyrdd mewn biniau gwyrdd cymunedol sy'n cael eu gwagio'n wythnosol. Mae gwastraff bwyd hefyd yn cael ei gasglu bob wythnos o fin cymunedol, a chesglir biniau gwastraff cyffredinol cymunedol bob pythefnos. Cesglir gwastraff o'r ardd o fin cymunedol, pan fo angen am hynny wedi'i adnabod.

Mae gwasanaeth casglu cewynnau a chynhyrchion hylendid amsugnol ar gael gyda chasgliadau pob pythefnos i danysgrifwyr.

Mae Cyngor Sir Caerdydd yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gyfer eitemau megis dodrefn, matresi a WEEE mawr. Cesglir eitemau sy'n addas i'w hailgylchu am ddim, a gellir casglu eitemau na ellir eu hailgylchu am gost o £12.50 am hyd at ddwy eitem, £25 am dair neu bedair eitem, a £37.50 am bump neu chwe eitem.

Mae gan y Cyngor ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref yn y sir, yn Lecwydd a Rhymni. 

Ewch i wefan cyngor Caerdydd

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
100k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£10m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
35k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Welsh Water, Cardiff, Wales 31,719t (Deunyddiau Organig)
2 Day Aggregates Ltd, Bristol, England 10,161t (Lludw Gwaelod Llosgydd)
3 Neal Soil Suppliers Ltd, Cardiff, Wales 9,663t (Rwbel ac agregau)
4 DS Smith, Sittingbourne, England 2,931t (Papur)
5 Neals Soil Suppliers Washing Plant, Trowbridge, Wales 2,033t (Rwbel ac agregau)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 36t
Cloud icon
CO2 osgowyd 21t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £4,061
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 15%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 21t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,428
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Furniture


n/a

WEEE

Waste electrical and electronic equipment icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,554t
Cloud icon
CO2 osgowyd 280t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £175,550
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0.37%

Wood


n/a