Canran ailgylchu

59%

Cyfanswm gwastraff y pen

468kg

Gwastraff gweddilliol y pen

191kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae gwasanaeth casglu ymyl y ffordd Cyngor Sir Caerdydd wedi'i rannu'n dair system.

Mae’r 16,731 o gartrefi sy’n defnyddio bagiau ailgylchu yn cael gwasanaeth casglu ailgylchu sych cymysg (aerosolau, cardfwrdd, tuniau a chaniau, poteli a jariau gwydr, poteli plastig, potiau a thybiau, a phapur) a gesglir o fagiau gwyrdd. Cesglir papur wedi’i ddarnio o fagiau gwyrdd hefyd, ond rhaid ei gyflwyno i’w gasglu mewn bag ar wahân a ni ddylid ei gymysgu â deunydd arall. Cesglir gwastraff bwyd o’r cadis bob wythnos. Cesglir gwastraff gweddilliol pob pythefnos gan ddefnyddio sachau streipiog coch a gwyn. Gellir cyflwyno hyd at dri o’r bagiau hyn bob pythefnos, a chaiff trigolion 39 bag bob chwe mis i’r pwrpas hwn. Gall preswylwyr fod yn hyblyg gyda’u lwfans bagiau, ond ni fydd y cyngor yn darparu rhai ychwanegol i breswylwyr sy’n rhedeg allan. 

Gall y cartrefi hyn hefyd ddewis cael casgliad gwastraff o’r ardd bob mis yn y gaeaf a phob pythefnos yn yr haf, gan ddefnyddio sach wen.

Gellir casglu bagiau gwyrdd a bagiau leinio cadi bwyd am ddim gan stocwyr lleol, neu gellir eu harchebu ar-lein neu dros y ffôn. Dim ond dros y ffôn y gellir archebu sachau gwyn i'r ardd, ac maent yn costio £2 yr un.

Mae 110,000 o gartrefi eraill yn defnyddio system bin, gyda'r un bagiau a chynwysyddion ar gyfer ailgylchu a gwastraff bwyd, ond defnyddir biniau olwynion du 140 litr cul, a chaiff gwastraff gweddilliol ei gasglu bob pythefnos. Ar gyfer tua 105,000 o'r cartrefi sy'n defnyddio biniau, cesglir gwastraff o'r ardd o fin olwynion gwyrdd, a hynny bob pedair wythnos yn y gaeaf a phob pythefnos yn yr haf. Gall tua 5000 o gartrefi hefyd ddewis cael casgliad gwastraff o'r ardd bob mis yn y gaeaf a bob pythefnos yn yr haf, gan ddefnyddio sach wen.

Gall preswylwyr fflatiau osod y bagiau ailgylchu gwyrdd mewn biniau gwyrdd cymunedol sy'n cael eu gwagio'n wythnosol. Mae gwastraff bwyd hefyd yn cael ei gasglu bob wythnos o fin cymunedol, a chesglir biniau gwastraff cyffredinol cymunedol bob pythefnos. Cesglir gwastraff o'r ardd o fin cymunedol, pan fo angen am hynny wedi'i adnabod.

Mae gwasanaeth casglu cewynnau a chynhyrchion hylendid amsugnol ar gael gyda chasgliadau pob pythefnos i danysgrifwyr.

Mae Cyngor Sir Caerdydd yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gyfer eitemau megis dodrefn, matresi a WEEE mawr. Cesglir eitemau sy'n addas i'w hailgylchu am ddim, a gellir casglu eitemau na ellir eu hailgylchu am gost o £12.50 am hyd at ddwy eitem, £25 am dair neu bedair eitem, a £37.50 am bump neu chwe eitem.

Mae'r Cyngor yn rhedeg dwy ganolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref sydd ar agor saith diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn heblaw am Ddydd Nadolig a Dydd Calan. 

Ewch i wefan cyngor Caerdydd

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
101k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£7m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
22k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Welsh Water, Trowbridge, Wales 11,578t (Deunyddiau Organig)
2 Welsh Water, Cardiff, Wales 11,396t (Deunyddiau Organig)
3 M F Bennion ( Potatoes ) Ltd, Oxenhall, England 4,197t (Deunyddiau Organig)
4 SAICA Paper UK Ltd, Partington, England 3,607t (Papur)
5 Encirc Ltd, Upton, England 3,318t (Gwydr)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Papur

Paper and cardboard icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 14,749t
Cloud icon
CO2 osgowyd 5,015t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,578,104
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 59%