Canran ailgylchu

65%

Cyfanswm gwastraff y pen

576kg

Gwastraff gweddilliol y pen

201kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn casglu bin brown cyfun o bob cartref pob wythnos.

Gellir defnyddio'r bin ar gyfer papur wedi'i ailgylchu, poteli plastig, tiwbiau a photiau, caniau, cardbord a photeli gwydr a jariau. Caiff biniau ailgylchu eu monitro ac os gwelir bod bin wedi'i halogi ‚ ddeunyddiau na ellir eu hailgylchu ni chaiff ei gasglu a chaiff sticer sy'n esbonio'r mater.

Casglir gwastraff bwyd a gardd o gynhwysydd a sach gwyrdd bob wythnos. Mae'r cyngor yn darparu gwasanaeth ailgylchu gwastraff domestig swmpus ar gais, heb dâl am soffeydd, gwelyau (gan gynnwys matresi). Codir t‚l am bob eitem arall o £15.30 am hyd at dair eitem, a £20.40 am rhwng pedwar a chwe eitem. Os yw'r dodrefn neu eitemau trydanol mewn cyflwr da a gellir eu hailddefnyddio, bydd y Diwygiad Dodrefn yn casglu am ddim. Bydd angen dyfynbris ar gyfer gwastraff gardd swmpus ac eitemau mwy cyn eu casglu.

Defnyddir bin gwyrdd (weithiau du) ar gyfer gwastraff gweddilliol ac fe'i casglir pob pythefnos.

Mae'r cyngor hefyd yn rhedeg chwe canolfan ailgylchu ‚ chriw, a nifer o gyfleusterau ailgylchu bach i drigolion ailgylchu eu gwastraff pan fyddant ei angen.

 

Ewch i wefan cyngor Caerffili

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
68k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£4m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
29k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 14,512t
Cloud icon
CO2 osgowyd 871t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,552,812
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%