Canran ailgylchu

68%

Cyfanswm gwastraff y pen

377kg

Gwastraff gweddilliol y pen

122kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu dau gynllun ailgylchu sych aml-ffrwd: casgliad ailgylchu wythnosol ar gyfer cartrefi wrth ymyl y ffordd, a chasgliad bob pythefnos ar gyfer fflatiau a stadau tai.

Mae'r system ailgylchu ar gyfer cartrefi wrth ymyl y ffordd, a ddiweddarwyd ym mis Mehefin 2017, yn cynnwys sachau glas i'w hailddefnyddio sy'n cymryd poteli plastig, potiau, tybiau , a thuniau a chaniau. Yn ychwanegol at hyn ceir sach oren y gellir ei ailddefnyddio sy'n cymryd cardfwrdd, sach wen i'w hailddefnyddio ar gyfer papur, a blwch ailgylchu du ar gyfer poteli a jariau gwydr.

Nid yw oddeutu 2,000 o gartrefi yn yr awdurdod yn addas ar gyfer casgliadau ymyl y ffordd, ond gellir defnyddio biniau cymunedol (papur, gwydr, gwastraff bwyd a phlastig a chaniau) sydd wedi'u lleoli yn agos at eu cartrefi.

Mae dau gynllun casglu gwastraff bwyd ar wahân: un ar gyfer yr holl gartrefi wrth ymyl y ffordd ac un ar gyfer fflatiau. Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol, a darperir cadis cegin brown 7 litr a chadi i’w gadw y tu allan. 

Gellir rhoi WEEE bach a thecstilau allan i’w casglu mewn bagiau plastig ar wahân ar gyfer eu casglu wrth ymyl y ffordd. Cesglir cewynnau a nwyddau amsugnol eraill drwy gofrestru ar gyfer casgliad nwyddau hylendid amsugnol ar wefan y cyngor. 

Darperir casgliad gwastraff domestig swmpus ar gais a chesglir dodrefn, matresi a WEEE mawr am gost o £20 am hyd at dair eitem a £5.20 am bob eitem ychwanegol a archebir casgliad ar ei gyfer. Gellir casglu uchafswm o 15 eitem ar un adeg.

Darperir casgliad gwastraff o’r ardd pob pythefnos i'r rhai sy'n talu ffi tanysgrifio flynyddol o £38.30 (£34.20 i bensiynwyr). Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithredu o ganol mis Mawrth i ganol mis Tachwedd ac yn casglu dau fag pob pythefnos. Gellir casglu bagiau ychwanegol am ffi flynyddol o £5.

Mae'r casgliad o wastraff gweddilliol pob pythefnos yn cymryd sachau glas a ddarperir am ddim gan y cyngor. Gellir rhoi uchafswm o ddau fag allan pob pythefnos gan gartrefi o hyd at bum aelod, a gall cartrefi gyda chwech neu fwy o breswylwyr wneud cais am fagiau ychwanegol.

Mae tair o ganolfannau ailgylchu cymunedol yn y sir, yn Llandudwg, Maesteg a Bryncethin. 

Ewch i wefan cyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
37k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£4m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
17k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 9 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 9 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Nwyddau Hylendid Amsugnol (Absorbent Hygiene Products/AHP)


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 657t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £74,231
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 19t
Cloud icon
CO2 osgowyd 11t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,180
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 211t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £23,817
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Furniture


n/a

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,170t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,169t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £471,183
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Metel

Metal icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,682t
Cloud icon
CO2 osgowyd 4,272t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £190,063
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0.13%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 11,663t
Cloud icon
CO2 osgowyd 700t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,317,921
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 390t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2,275t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £44,097
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Pren


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,768t
Cloud icon
CO2 osgowyd 803t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £312,729
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%