Gwybodaeth Ailgylchu

Plastig ydy un o’r defnyddiau sydd yn cael ei ddefnyddio mwyaf yn y DU, ac mae o felly yn un o’r cyfranwyr mwyaf i wastraff y wlad. Mae tua 275,000 tunnell o blastig yn cael ei defnyddio bob blwyddyn yn y DU, gan gynnwys 7.7 biliwn botel blastig sydd yn cael ei defnyddio unwaith yn unig. Mae llawer o’r plastig yma yn cyrraedd ein strydoedd ac ein hafonydd.

Oherwydd nad yw plastig yn fioddiraddadwy mae’n bwysig ei ailgylchu yn gywir i’w rhwystro rhag cyrraedd yr amgylchedd. Fodd bynnag, dim ond rhyw draean o becynnu plastig y cartref sydd yn cael ei ailgylchu ar hyn o bryd, gyda’r mwyafrif o gartrefi yn cael gwared â 40kg o blastig bob blwyddyn.

Mae ailgylchu plastig medru bod yn anodd, oherwydd bod y plastigion i gyd sydd yn cael eu casglu ar gyfer ailgylchu angen cael eu gwahanu i grwpiau gwahanol yn dibynnu ar ba bolymerau maent yn ei chynnwys. Os ydy polymerau wedi eu cymysgu gyda'i gilydd pan mae’r plastig yn cael ei rhacsio a’i thorri yn y proses ailgylchu, byddent yn gwanhau'r cynnyrch sydd wedi ei ailgylchu.

Ymhellach hefyd, mae yna yn aml ddryswch ynglŷn â pha fathau o blastig a ellir ei ailgylchu. Ddylswch o hyd darllen y label ar becynnu'r cynnyrch, neu wefan eich awdurdod lleol er mwyn bod yn siŵr.

Fedrwch ddysgu mwy am sut i ailgylchu poteli plastig a thiwbiau a hambyrddau plastig ar wefan Cymru yn Ailgylchu.

Plastic icon

Budd ailgylchu

Swm a ailgylchwyd 47,720t
CO2 a osgowyd 25,769t
Amcangyfrif o arbedion gwaredu £5,392,395

Proses ailgylchu

  1. Casgliad. Mae plastigion yn cael eu casglu o ochr y ffordd neu ganolfannau ailgylchu ac yn cael eu cludo i gyfleuster ailgylchu plastig ar gyfer prosesu.

  2. Golchi: Mae’r plastigion yn cael eu golchi yn drylwyr er mwyn cael gwared â halogyddion fel labeli neu gludyddion.

  3. Didoli: Mae plastigion yn cael eu didoli yn ôl polymer. Mae hwn yn angenrheidiol ar gyfer ffurfio'r cyfansoddiad sydd wedi ei ailbwrcasu; os ydy’r polymerau yn cymysgu wedyn mi fyddent yn gwahanu ac achosi gwendidau strwythurol. Mae caeadau , ffilmiau, a bagiau plastig angen prosesu ychwanegol oherwydd eu bod yn aml yn halogedig iawn.

  4. Rhacsio: Mae’r plastig sydd wedi ei olchi yn cael ei rhacsio fel ei bod yn haws prosesu.

  5. Toddi: Mae’r plastig sydd wedi ei rhacsio yn cael ei thoddi a’i droi ym mhelenni. Mae’n bosibl defnyddio'r rhain er mwyn creu unrhyw eitem o blastig.


I ble mae ailgylchu Plastig Cymru yn mynd?

Top 12 countries (selected materials)

I ble mae ailgylchu Plastig Cymru yn mynd?

Top 12 countries (selected materials)


Cyrchfannau ailgylchu mwyaf y DU

Cyrchfannau ailgylchu mwyaf y byd